[AKTUALIZACJA] Porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania SRK AK


W związku ze zniesieniem w dniu 29 maja reżimu zakazu spotkań w następstwie panującej pandemii. Zmienia się porządek posiedzenia w części dotyczącej miejsca Zebrania.
Walne Zebranie odbędzie na probostwie Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach rozpoczęcie o godz. 17.30. (w przypadku braku kworum drugi termin Zebrania wyznaczono w tym samym miejscu o godz. 18.00)

 1. Przywitanie Delegatów;
 2. Przedstawienie porządku zebrania (głosowanie nad porządkiem zebrania);
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 4. Wybór protokolanta;
 5. Wybory do komisji:
  a) mandatowej i skrutacyjnej (2 osoby);
  b) uchwał i wniosków;
 6. Sprawozdania z działalności za 2019 rok;
  a) Prezesa;
  b) Skarbnika;
  c) Głównej Komisji Rewizyjnej;
  d) Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej;
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami;
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia;
 9. Sprawy organizacyjne i dyskusja;
 10. Głosowanie projektów uchwał i wniosków;
 11. Zakończenie.